Bí thư Thanh ủy Lê Thanh Hải tham dự Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị

Ngày 16/5, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Các đại biểu tham dự Hội nghị - Ảnh: TH

Các đại biểu tham dự Hội nghị – Ảnh: TH

Các đồng chí: Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng hơn 350 đại biểu là lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể, địa phương trong cả nước.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Bí thư nêu bật mục đích, ý nghĩa của Hội nghị và những nội dung Hội nghị cần quan tâm, tập trung thảo luận. Đồng chí Lê Hồng Anh nhấn mạnh: Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) là sự tiếp nối Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh những năm trước đây; phát huy ưu điểm, kết quả đạt được khắc phục những mặt hạn chế, từng bước đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên của các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, địa phương, các cơ quan, đơn vị, trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực….

Quang cảnh hội nghị - Ảnh: TH

Quang cảnh hội nghị – Ảnh: TH

Báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, đồng chí Đinh Thế Huynh Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương trình bày tại Hội nghị khẳng định: Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong Đảng và xã hội được quan tâm chỉ đạo và đẩy mạnh thực hiện gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” góp phần tạo nên những kết quả quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, bảo đảm an ninh quốc phòng, duy trì trật tự, an toàn xã hội, mở rộng công tác đối ngoại… Nhiều cấp ủy, lãnh đạo các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị đã quán triệt ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác; trong đó, đặt trọng tâm là làm theo, cố gắng tìm giải pháp để đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Bác thành công việc thường xuyên, liên tục của các tổ chức đảng, đoàn thể, địa phương… trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trên cơ sở chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh, các địa phương đơn vị đã rà soát, bổ sung, hoàn thiện bộ máy, thực hiện tương đối hiệu quả trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quan liêu; khắc phục tình trạng vô cảm, xa dân, hạn chế tiêu cực, góp phần rèn luyện nhân cách, tinh thần trách nhiệm, tận tụy trong công việc, ý thức học tập, tinh thần đoàn kết trong cán bộ, đảng viên.

Tuy nhiên, qua một năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị cho thấy vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm nhất định trong nhận thức, do đó trong bước chuyển tiếp từ Cuộc vận động của khóa X sang chỉ đạo thành công việc thường xuyên của các tổ chức Đảng cơ quan đơn vị, cấp ủy địa phương còn lúng túng, có nơi bị đứt quãng. Có nơi việc trao đổi thảo luận mang tính hình thức, chủ yếu là đọc tài liệu, việc triển khai nội dung đạo đức nghề nghiệp của một số bộ ngành còn chậm…

Về phương hướng trong thời gian tới, Ban Bí thư Trung ương Đảng xác định: Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và các nghị quyết của Trung ương ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; xác định rõ một số nội dung cụ thể, thiết thực thuộc lĩnh vực tư tưởng, đạo đức đang gây bức xúc tại địa phương, cơ quan, đơn vị để tập trung chỉ đạo, tạo chuyển biến mạnh mẽ, mang lại kết quả cụ thể; củng cố niềm tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm, đổi mới phương thức thực hiện phù hợp, hiệu quả với từng địa phương, đơn vị; khắc phục tâm lý ỷ lại, chờ đợi hướng dẫn của cấp trên. Trên cơ sở yêu cầu chung, dựa trên đặc điểm, tình hình của địa phương, đơn vị, xác định thời hạn thực hiện từng nội dung công việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân, tập thể.

Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục tinh thần tự giác trong việc rèn luyện và tu dưỡng đạo đức, lối sống của mỗi người, đặc biệt là cán bộ, đảng viên, theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tích cực đều chỉnh, tự điều chỉnh những vấn đề đạo đức cá nhân…, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên và nhu cầu thiết thân của mỗi tập thể, của từng cá nhân.

Hội nghị dành phần lớn thời gian thảo luận, phân tích rõ nguyên nhân ưu điểm, thành tích, hạn chế, thiếu sót, nhất là những nguyên nhân chủ quan, những bài học kinh nghiệm bước đầu.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành và những kết quả đạt được trong năm đầu thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị. Tổng Bí thư khẳng định: Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của các cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị; kết hợp chặt chẽ việc học tập và làm theo; phát huy vai trò nêu gương; xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu; coi trọng công tác kiểm tra, giám sát là yếu tố quan trọng hàng đầu để Chỉ thị của Bộ Chính trị được triển khai, thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả.

Tổng Bí thư đã phân tích, chỉ rõ những hạn chế, thiếu sót trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị; lưu ý các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, đặc biệt là người đứng đầu cần nghiêm túc tự xem xét, đánh giá, nhận thức rõ các nguyên nhân, nhất là các nguyên nhân chủ quan để sửa chữa, khắc phục.
Tổng Bí thư yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên quán triệt sâu sắc hơn nữa mục đích, ý nghĩa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; xác định rõ đây là giải pháp hàng đầu trong nhóm giải pháp về công tác giáo dục chính trị tư tưởng – như Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” xác định.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị, các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai các nội dung của Chỉ thị 03, trong đó tập trung vào việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cụ thể là nội dung gì, học tập như thế nào và điều kiện gì để đảm bảo học tập tốt hơn.

Tổng Bí thư mong muốn, với nhận thức sâu sắc, đúng đắn, sự thống nhất, quyết tâm cao trong tư tưởng và hành động, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sẽ có chuyển biến rõ nét, đạt kết quả tích cực, thiết thực hơn trong thời gian tới…

Theo(dangcongsan)

Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải chủ trì hội nghị Thành ủy TPHCM lần thứ 9

Ngày 12-4, Hội nghị BCH Đảng bộ TPHCM lần thứ 9 (khóa IX) khai mạc dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ chính Trị, Bí thư Thành ủy TPHCM.

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đọc Tờ trình dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2010 và thảo luận sôi nổi về những nội dung trên.

Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải trao đổi cùng các đại biểu tại Hội nghị Thành ủy. Ảnh: V.Dũng

Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải trao đổi cùng các đại biểu tại Hội nghị Thành ủy. Ảnh: V.Dũng

Trong 10 năm qua, ngoài việc giữ vững ổn định chính trị – xã hội, kinh tế TPHCM tăng trưởng khá cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng dần tỷ trọng các ngành có giá trị gia tăng; quy mô kinh tế tiếp tục được mở rộng, đóng góp tích cực quá trình hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Ngoài ra, TPHCM luôn chú trọng nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng cải thiện kết cấu hạ tầng, phát triển các khu đô thị mới; chăm lo phát triển văn hóa – xã hội, giáo dục – đào tạo; giữ gìn an ninh chính trị và trật tự xã hội.

Về xây dựng Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Đua nêu rõ, công tác này được tăng cường; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ TPHCM được nâng lên một bước; hệ thống chính trị không ngừng được củng cố và hoạt động ngày càng hiệu quả. Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng với vị trí, vai trò của TP. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh chưa cao; kết cấu hạ tầng yếu kém và ngày càng quá tải; phát triển văn hóa chưa tương xứng với vị trí và tiềm năng của TP; chất lượng nguồn nhân lực chưa tương xứng với yêu cầu phát triển và hội nhập. Công tác xây dựng Đảng còn một số mặt hạn chế, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên thiếu gương mẫu, giảm sút ý chí chiến đấu. Nhưng nhìn cả quá trình 10 năm thực hiện Nghị quyết 20 của Bộ Chính trị, TPHCM đã đạt được những thành tựu quan trọng và khá toàn diện.

Hệ thống giao thông tại TPHCM không ngừng được hoàn thiện. Ảnh: Thái Bằng

Hệ thống giao thông tại TPHCM không ngừng được hoàn thiện. Ảnh: Thái Bằng

Về mục tiêu tới năm 2020, đồng chí Nguyễn Văn Đua nhấn mạnh, TPHCM tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, phấn đấu bền bỉ, năng động, sáng tạo, đoàn kết, vượt khó, chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, phát triển TP nhanh và bền vững với chất lượng và tốc độ cao hơn mức bình quân chung của cả nước, làm tốt vai trò đầu tàu Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng TPHCM thành thành phố xã hội chủ nghĩa văn minh, hiện đại, đóng góp ngày càng lớn với khu vực phía Nam và cả nước, từng bước trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học công nghệ lớn của đất nước và khu vực Đông Nam Á; đóng góp tích cực cùng cả nước đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.

Trong 10 năm tới, TPHCM phấn đấu đưa tốc độ tăng trưởng bình quân 12%/năm, cao hơn 1,5 lần mức tăng trưởng bình quân của cả nước; GDP bình quân đầu người vào năm 2020 đạt khoảng 8.500 USD. Một trong 6 giải pháp cơ bản là TPHCM tiếp tục thúc đẩy phát triển 9 nhóm ngành dịch vụ, 4 ngành công nghiệp và cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư.

Tiếp đó, hội nghị nghe và thảo luận báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vận động nhân dân ở TPHCM năm 2011.

Hôm nay 13-4, hội nghị tiếp tục làm việc

Đồng chí Lê Thanh Hải chủ trì hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI

Ngày 30/3, Thành ủy TPHCM đã tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” cho hơn 250 đồng chí nguyên là Thành ủy viên TPHCM và các cấp tương đương của Trung ương đang nghỉ hưu tại TPHCM.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải (bìa trái) gặp gỡ, trao đổi cùng các đồng chí cách mạng lão thành tại hội nghị. Ảnh: V.Dũng

Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải (bìa trái) gặp gỡ, trao đổi cùng các đồng chí cách mạng lão thành tại hội nghị. Ảnh: V.Dũng

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải đã trình bày quá trình hình thành, ý nghĩa, mục đích, những nội dung cơ bản của Nghị quyết và một số lưu ý trong quá trình triển khai; khẳng định, Nghị quyết Trung ương 4 là sản phẩm kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, trong đó có sự đóng góp rất chân thành của nhiều đồng chí cán bộ cấp cao nghỉ hưu, trong đó có nhiều đồng chí đang sinh sống ở TP.

Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải cho rằng, các đồng chí cán bộ nghỉ hưu ở TPHCM tham dự hội nghị quán triệt này là lực lượng nòng cốt, là chỗ dựa quan trọng để góp phần thực hiện thành công Nghị quyết ở TP.

Đồng chí nhấn mạnh, khi Nghị quyết Trung ương 4 vừa mới ban hành, đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân TPHCM cùng với cả nước đón nhận với sự đồng tình, nhất trí cao. Nghị quyết chọn đúng vấn đề, đánh giá đúng thực trạng và đề ra các giải pháp cụ thể để tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân.

Xác định công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng lần này không làm tràn lan, Trung ương tập trung chọn 3 vấn đề đang thực sự cấp bách cần làm ngay với mong muốn tạo ra được những kết quả cụ thể, rõ rệt để củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đó là: ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý nhất là ở cấp Trung ương đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và mối quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan đơn vị.

Để triển khai Nghị quyết đạt hiệu quả cao, vấn đề đặt ra cho mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu ở TPHCM phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhận thức đầy đủ, sâu sắc các nội dung của Nghị quyết. Đặc biệt là về tư tưởng chỉ đạo, nhiệm vụ và giải pháp, xác định những việc cụ thể cần làm, tạo sự thống nhất và quyết tâm cao, thấy rõ trách nhiệm của mình, gương mẫu thực hiện và chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết trong lĩnh vực, đơn vị mình phụ trách. Đồng thời lưu ý trong quá trình thực hiện Nghị quyết, TPHCM sẽ làm nghiêm túc, đồng bộ, toàn diện, khẩn trương, kiên quyết, không nóng vội. TPHCM quyết không để rơi vào trì trệ, hình thức, không làm chuyển biến được tình hình; TPHCM gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế – xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại, đảm bảo an sinh xã hội ở TPHCM.

Đồng chí Lê Thanh Hải cũng nhấn mạnh, trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình ở các tổ chức Đảng và đảng viên ở TPHCM phải dựa trên nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, không chủ quan, quy chụp, xen lẫn động cơ cá nhân, đồng thời phân tích rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan để đánh giá đúng tính chất, mức độ thiếu sót, khuyết điểm.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Lê Hoàng Quân báo cáo một số tình hình thực hiện kinh tế – xã hội TPHCM trong quý 1/2012 và nhiệm vụ trong năm 2012.

Theo(hcmcpv)